KHU CHẾ XUẤT

Khách hàng trong khu chế xuất

STT TÊN SẢN PHẨM
1 Công ty TNHH Aureole BCD Linh kiện điện tử, linh kiện nhựa
2 Công ty TNHH FC Việt Nam Mực ruy băng
3 Công ty TNHH Fulien Sản phẩm may mặc
4 Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam Ăng ten ô tô
5 Công ty TNHH Nec Tokin Electronics Việt Nam Linh kiện điện tử
6 Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export Sản phẩm may mặc
7 Công ty TNHH Vega Fashion Sản phẩm may mặc
8 Chi Nhánh Công ty TNHH Yupoong VN Các sản phẩm mũ nón
9 Công ty TNHH Yupoong VN Các sản phẩm mũ nón