Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải


Hệ thống xử lý nước thải

Project Description

Hệ thống thu gom nước thải tập trung KCN với đường kính cống D400 – D600 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 8.336m. 100% nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Long Bình được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung KCN chảy về nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Bình với tổng công suất thiết kế là 10.500m3/ngày.đêm chia làm 03 Mô-đun hoạt động song song với nhau, trong đó:

+ Mô-đun 1: 2.500m3/ngày.đêm (vận hành từ năm 1998 với công suất 1.500 m3/ngày.đêm và được cải tạo phần xử lý sinh học nâng công suất lên 2.500 m3/ngày.đêm đi vào hoạt động vào năm 2012).

+ Mô-đun 2: 4.000m3/ngày.đêm (hoạt động vào năm 2008).

+ Mô-đun 3: 4.000m3/ngày.đêm (hoạt động vào năm 2010).

Ảnh toàn cảnh nhà máy Xử Lý Nước Thải KCN LOTECO

Hệ thống quan trắc tự động các thông số đặc trưng đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Bình (COD, độ màu, pH, TSS, nhiệt độ).
Hệ thống quan trắc tự động các thông số đặc trưng đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Bình (COD, pH, DO, TSS, nhiệt độ).

Ngoài ra, LOTECO đã xây dựng 03 kho chất thải nguy hại với tổng diện tích 1.345 m2 , 01 kho chất thải sinh hoạt 11,5 m2 và xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải cho nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Bình theo quy định, LOTECO vận hành hệ thống xử lý nước thải, hỗ trợ, xử lý sự cố, tư vấn các vấn đề liên quan đến môi trường cho khách hàng trong KCN với thời gian 24/7.